Make your own free website on Tripod.com
"เหนือสุดในสยาม อร่ามดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สัปปะรดนางแล "
......
" เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา "
ข้อมูลทั่วไป :

เชียงราย เมืองเหนือสุดของไทยมีสถานที่น่าชมมากมาย ทั้งเมืองโบราณเก่าแก่ที่เชียงแสน และสบรวก ดินแดนแห่สามเหลี่ยมทองคำ อันลือชื่อ

เชียงราย มีเนื้อที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งอำเภอขุนตาล และกิ่งอำเภอแม่ลาว


การเดินทาง :

ทางรถยนต์

สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า - วังทอง - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - เด่นชัย - แพร่ - ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาว แยกขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพระเยา ไปจังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 785 กิโลเมตร ขากลับ ใช้เส้นทางเชียงราย - เชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สรวย - เวียงป่าเป้า - แม่ขะจาน - ดอนสะเก็ด ทิวทัศน์ สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว จะมีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูน มาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯได้

ทางรถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ของ บ.ข.ส. และของเอกชน ออกจาสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ไปเชียงรายทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ ถ.กำแพงเพชร 2 โทร. 936-3660, 936-3666

ทางรถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โดยสารรถไฟ ไปลงที่จังหวัดลำปาง หรือ เชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อไปโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010 , 223-7020

ทางเครื่องบิน

การบินไทย มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย - เชียงใหม่ ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1566 สำรองที่นั่ง โทร. 280-0060 , 680-2000 สำนักงานเชียงราย โทร. (053) 711-179 , 715-207 และที่สำนักงานเชียงใหม่ โทร. (053) 210-043-5 , 211-044

แอร์อันดามัน มีเที่ยวบิน เชียงใหม่-เชียงราย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-229-9555 หรือดูรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่ http://www.airandaman.com/flight.htm

การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ จังหวัดใกล้เคียง

จากสถานนีขนส่งเชียงราย มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น
ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งเชียงราย โทร. (053) 711-224

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอพาน 46 กิโลเมตร
อำเภอเทิง 64 กิโลเมตร
อำเภอแม่จัน 20 กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย 63 กิโลเมตร
อำเภอเวียงป่าเป้า 91 กิโลเมตร
อำเภอเชียงของ 141 กิโลเมตร
อำเภอแม่สรวย 53 กิโลเมตร
อำเภอเชียงแสน 60 กิโลเมตร
อำเภอป่าแดด 52 กิโลเมตร
อำเภอเวียงชัย 12 กิโลเมตร
อำเภอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร
อำเภอเวียงแก่น 127 กิโลเมตร


อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (053)

สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย

711-062

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

711-123

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

711-870

ตำรวจท่องเที่ยว

717-779

ตำรวจทางหลวง

742-441

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

711-444

ท่าอากาศยานเชียงราย

793-048

บริษัท การบินไทย จำกัด

711-179, 713-663

สถานีขนส่งจังหวัด

711-224

โรงพยาบาลเชียงราย

711-300