Make your own free website on Tripod.com

กลุ่มงานกิจกรรมชุมชน

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา,กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ,ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟู และการฟื้นฟูสมรรถภาพ,ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเคราะห์ผู้กระทำผิด ทั้งในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังมีคำพิพากษาคดี ปฏิบัติงานร่วมหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรม งานสงเคราะห์ งาน อสค. กลับ