Make your own free website on Tripod.com

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545,ปฏิบัติงานร่วมหรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย