Make your own free website on Tripod.com
เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
 
 
แนะนำ
อื่น ๆ

แผนที่
คำสั่ง
ระเบียบ
ประกาศ
แบบฟอร์มงานฟื้นฟู ฯ


กรมคุมประพฤต
วิสัยทัศน์ (Vision)

ในปี พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยระบบบังคับรักษา สนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหา อาชญากรรม ด้วยเครือข่ายชุมชน มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอวัตกรรม และเสริมสร้างการมีส่วน ร่วมของภาคประชาสังคม ในการบริหารงานยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด มีบุคลากร ที่มีคุณภาพ และรักการให้บริการ ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ ์ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการทำงานที่โปร่งใส ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจังหวัดเชียงราย

เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพ ไปแสดงฝีมือ ในการยุทธต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ. เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญ ได้นำช้างมงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก) ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออก พลัดหายไป พญามังราย จึงได้เสด็จติดตามรอยช้าง ไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ำกกนัทธีได้ทัศนาการเห็น ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ ขึ้นในที่นั่น ให้ก่อปราการโอบเอา ดอยจอมทอง ไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามเมืองว่า "เวียงเชียงราย" ตามพระนามของพญามังราย ผู้สร้างเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้น จึงได้นำรูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นสีม่วงของวันเสาร์ ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญาเม็งราย เป็นสีประจำจังหวัดlink

กระทรวงยุติธรรม

 E-mail


ประชาสัมพันธ์
Untitled Document
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
เป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
เมื่อถูกจับกุมฐานกระทำความผิด 4 ฐานความผิดคือ
1. เสพ,
2. เสพ และครอบครอง,
3. เสพและครอบครองเพื่อจำหน่าย,
4. เสพและจำหน่ายยาเสพติด ตามชนิด ประเภท และปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง